Condicions d'ús del website

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, FLOTATS SA informa que és titular del website WWW.FLOTATS.CAT. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, FLOTATS SA informa de les següents dades: FLOTATS SA, amb CIF A17161845, i domicili social a FLOTATS SA; C/ESCOLES PIES 27, 17520 PUIGCERDA inscrita en el Registre Mercantil en el tom 407, foli 59, fulla GI-7660, inscripció 6ª. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és flotats@flotats.cat.

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS La navegació, accés i ús de la website FLOTATS SA confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per la pàgina de FLOTATS SA, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web de FLOTATS SA proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de la website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

-La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per FLOTATS SA per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.

-L’ús de la informació, serveis i dades oferts per FLOTATS SA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre pçublic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de la website.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

FLOTATS SA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la seva website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. D’aquesta manera, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

FLOTATS SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de la seva website, pogués derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, FLOTATS SA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

FLOTATS SA es reserva el dret a realitzar les modi?cacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut de la seva website. Tant pel que fa referència als continguts de la website, com en les condicions d’´us de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modi?cacions podran realitzar-se, a través la seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que es trobin publicades a la web i ?ns que no siguin modi?cades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

FLOTATS SA es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per la seva website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de proteccií de dades de l’empresa, FLOTATS SA informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes, el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de con?gurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal.lades en el seu disc dur. No obstant, per l’accés a la website de FLOTATS SA no serà preceptiva la instal.lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, FLOTATS SA informa als usuaris de les seva website que les dades personals recollides per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a la seva pàgina, podrien ser introduïts en un ?txer automatitzat sota la responsabilitat de FLOTATS SA, amb la ?nalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Tanmateix, FLOTATS SA informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació, recti?cació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: FLOTATS SA; C/ESCOLES PIES 27, 17520 PUIGCERDA. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modi?cades, que vostè es compromet a noti?car-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a FLOTATS SA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de FLOTATS SA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

FLOTATS SA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seva pàgina web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i FLOTATS SA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i FLOTATS SA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de PUIGCERDÀ.